Vi är IUC Gävleborg - vi vill bidra till en hållbar tillväxt i regionen

IUC Gävleborg är ett industriellt utvecklingscentrum med uppdrag att stärka tillväxt och konkurrenskraft i industriföretag i Gävleborg. Vårt uppdrag är att arbeta nära företagen genom att lyssna, fånga upp behov och hitta smarta vägar för konkreta utvecklingsinsatser. Detta gör vi genom att vara en neutral mötesplats mellan näringslivet, akademin och den offentliga sektorn.

Vi vill bidra till en långsiktig, konkurrenskraftig och hållbar tillväxt för industriföretagen i Gävleborg

IUC Gävleborg är en företagsstödjande organisation. Det innebär att vi genomför företagsbesök, där vi genom personliga möten kartlägger behov och genomför utvecklande insatser tillsammans med vårt breda nätverk inom näringslivet och akademin. Vi fångar upp företagens behov och kopplar dem till rätt insatser.

En stödinsats från IUC Gävleborg kan handla om större satsningar där ett företag deltar i ett längre utvecklingsprojekt över flera år, eller andra engagemang där vi bjuder in företag att delta i olika nätverk, seminarier, utbildningar, teknikworkshops etc.

Foto Jonas Bilberg

Insatserna genomförs via olika former av samarbetsaktiviteter, offentligt finansierade utvecklingsprojekt samt via våra regionala och nationella samarbetspartners. Vårt arbete fokuserar på frågor och utmaningar inom områdena grön och digital omställning för att främja en hållbar och konkurrenskraftig tillväxt.

Dagens små och medelstora företag kommer på grund av digitaliseringen och hållbarhetskrav att konfronteras med nya och förändrade krav och i många fall även en ny typ av kunder. De kommer att möta kunder på en internationell och uppkopplad marknad med ökande krav på effektivitet i termer av service, kundanpassning, leveranssäkerhet och reducering av ledtider etcetera. För att möta dessa krav måste företagen utveckla ny digital kunskap och förmåga och förståelse för den gröna omställning som sker i världen.

En del i något större - ett nationellt nätverk

IUC, Industriella utvecklingscentra, är ett nätverk av regionalt ägda IUC-bolag i samverkan som täcker hela Sverige. Nätverket kanaliserar stöd och utvecklar industriföretag från norr till söder och det gemensamma målet är att bidra till en stark svensk industri, att skapa tillväxt och arbetstillfällen, som möter krav på hållbarhet och mångfald. IUC-bolagen äger det gemensamma IUC Sverige AB, som projektleder nationella uppdrag.

Genom det nationella nätverket har vi på IUC Gävleborg tillgång till metoder och hjälpmedel som utvecklats tillsammans av IUC-bolagen. Dessutom använder nationella myndigheter och regeringen IUC-nätverket som en resurs för insatser som är av nationell vikt, och där de enskilda IUC-bolagen kan verka i sin region med nationella uppdrag.

Styrgrupp

Vår styrgrupp består av en rad personer med olika kompetenser. De har stor erfarenhet av och kunskap om industrin lokalt, regionalt och nationellt. 

Tobias Bunne

VD, Företagsutbildarna
[email protected]

Mattias Öhr

Enhetschef RISE / Verksamhetsansvarig Propell
[email protected]

Magnus Ernström

Utvecklingschef Sandbacka Science Park
[email protected]

Fredrik Lenz

VD Plyfa Plywood AB /Ordförande, Företagsutbildarna
[email protected]

Malin Schönning

Strateg näringsliv och innovation, Region Gävleborg
[email protected]

Våra finansiärer

IUC Gävleborg är en ny verksamhet. Under etableringsfasen bedrivs verksamheten som ett projekt som ägs av Företagsutbildarna och drivs i samverkan med Sandbacka Science Park och Propell. Projektet finansieras av Europeiska Regionala Utvecklingsfonden, Region Gävleborg och Företagsutbildarna. 

eu_fond_logo