IUC Projekt - insatser för att stärka ditt företag

Vi driver olika behovsstyrda utvecklingsprojekt som syftar till att stärka och utveckla industrin i Gävleborg. Projektens mål och aktiviteter styrs av industrins utmaningar och utvecklingsbehov och matchas med offentliga finansiärers utlysningar.
Vi kan genom olika typer av projekt stötta er som företag i aktuella utmaningar. Affärsutveckling, hållbarhet, cirkulär ekonomi, digitalisering, produktionseffektivisering, produktutveckling samt kompetensutveckling är några av de områden där vi genom projekt kan hjälpa er att utvecklas och skapa hållbar tillväxt. Många projekt riktar sig specifikt till små och medelstora industriföretag enligt EUs SME-definition. Lärdomar i projekten kommer till nytta för alla företag genom nya utbildningar och andra aktiviteter och tjänster så tveka inte att kontakta oss oavsett om ditt företag är litet eller stort.

Omställningslyftet

Sveriges företag är avgörande för en positiv, hållbar utveckling. Omställningslyftet är ett nationellt initiativ med syfte att underlätta affärsdriven klimatomställning för små och medelstora företag.

Kärnan är företagsnära vägledning för att skapa hållbara, konkurrenskraftiga och framtidssäkrade affärer. Vi bidrar till ökad innovationsförmåga och omställning i praktiken genom vårt team av affärsutvecklare, experter och forskare.

Frågor om Omställningslyftet?

Om du vill veta mer - kontakta mig!
Carina Åkerberg, Verksamhetsledare IUC Gävleborg
[email protected]

Frågor om Produktionslyftet?

Om du vill veta mer - kontakta mig!
Thomas Åkesson, Affärsutvecklare IUC Gävleborg
[email protected]

Produktionslyftet

Produktionslyftet är ett nationellt program som syftar till att stärka förbättrings- och förnyelseförmågan inom industrin, med målet att skapa förutsättningar för uthållig konkurrenskraft och hållbarhet. Deltagande företag får hjälp att bygga strukturer som ger stöd för utveckling, lärande och engagemang på alla nivåer. De får också träna på att omsätta sina nya kunskaper i handling.

Programmet initierades av Teknikföretagen och IF Metall 2007 och drivs genom ett partnerskap som samordnas av RISE IVF. IUC Sverige-nätverket ingår i detta partnerskap.

Focus Industry Bredd

Industrin har stor betydelse för tillväxt och utveckling i Norra Mellansveriges tre regioner, Dalarna, Gävleborg och Värmland. Focus Industry Bredd är en del av en gemensam satsning för att samla och lyfta det arbete som görs kring omställningen av industrin i våra regioner.

Fokus för projektet är att söka upp och stötta de små tillverkande företagen i regionen. Utifrån de behov som finns i företagen kan vi på IUC Gävleborg stötta med kostnadsfria konsultinsatser som hjälper företaget att komma vidare på sin utvecklingsresa.

Projektet leds av IUC Dalarna och är en samverkan mellan IUC-bolagen i Norra Mellansverige. Finansiärer är Europeiska regionala utvecklingsfonden och Region Dalarna, Region Värmland och Region Gävleborg. 

Frågor om Focus Industry Bredd?

Om du vill veta mer - kontakta mig!
Mohsin Raza, Affärsutvecklare IUC Gävleborg
[email protected]

Frågor om Sustainable Steel Region?

Om du vill veta mer - kontakta mig!
Carina Åkerberg, Verksamhetsledare IUC Gävleborg
[email protected]

Sustainable Steel Region

IUC Gävleborg är medlem i Sustainable Steel Region, en regional innovationsplattform med fokus på det redan världsledande styrkeområdet Avancerade stål.  Syftet med plattformen är att, ur den regionala stålindustrins omställningsbehov, föda fram nya innovationer och nya företag som sedan utgör grunden för framväxt av en ny högteknologisk bransch i regionen.

Genom olika innovationsprojekt tas nya lösningar fram, som sedan kan tas ut på världsmarknaden av redan befintliga eller nya företag.

Detta innebär att fler företag i vår region får ökad kompetens och tillför stålindustrin ett mervärde. Den regionala kunskapsbasen stärks och att vi får fler personer med spetskompetens inom avancerade stål, som kan vandra mellan företag och på det sättet sprida och utveckla kompetensen.

 

Kompetenskraft Industri Norra Mellansverige

Projektet, som vänder sig till små och medelstora industriföretag i Gävleborg, Dalarna och Värmland, kommer erbjuda en bred flora av utbildningar, för all personal – från ledning till medarbetare. Utbildningarna ska leda till kompetens som bidrar till att den anställde stärker sin ställning på arbetsmarknaden genom att berört företag får möjlighet att öka kapaciteten inom befintlig verksamhet eller kan ta sig an nya affärsområden.

Deltagaravgiften är 1.000 kr/deltagare, oavsett hur många utbildningar personen deltar i inom områden såsom säkerhet, organisationsutveckling, affärssystem, IT, logistik, produktion, affärsutveckling, hållbarhet, strategisk kompetensplanering, m.m.

Det treåriga projektet är ett samarbete mellan IUC Gävleborg, IUC Dalarna och IUC Stål & Verkstad i Dalarna. Projektet finansieras av Europeiska Socialfonden och i projektet samverkar även Region Gävleborg, Region Värmland, Region Dalarna, IF Metall, Unionen och Teknikföretagen.

Frågor om Kompetenskraft Industri Norra Mellansverige?

Om du vill veta mer - kontakta mig!
Stefan Wiik, Affärsutvecklare IUC Gävleborg
[email protected]

Försumbart stöd (de minimis)

Den här informationen riktar sig till dig som ska delta i ett av våra projekt med syfte att utveckla ditt företag. Våra projekt är offentligt finansierade vilket innebär att de följer EUs regler för statsstöd, så kallat försumbart stöd (de minimis). Som deltagare i något av våra projekt är det bra att vara medveten om vad försumbart stöd innebär.